Czasowniki nieregularne

  • Zwiększ rozmiar czcionki
  • Domyślny  rozmiar czcionki
  • Zmniejsz rozmiar czcionki

Angielskie czasowniki nieregularne – lista podstawowa

angielskie_czasowniki_nieregularne_lista_podstawowaLista podstawowa to zestaw najczęściej używanych angielskich czasowników nieregularnych + przybliżona wymowa polska (zapisana w przyjazny sposób — bez znaków fonetycznych).

 

IRREGULAR ENGLISH VERBS — ANGIELSKIE CZASOWNIKI NIEREGULARNE
LISTA PODSTAWOWA: NAJCZĘŚCIEJ UŻYWANE CZASOWNIKI

INFINITIVE

PAST TENSE

PAST PARTICIPLE

ZNACZENIE

awake [ełejk]

awoke [ełołk] 

awoken [ełołken], awoke [ełołk]

obudzić, wzbudzić

be [bi]

was [łoz], were [łer]

been [bin]

być

become [bikam]

became [bikejm]

become [bikam]

stawać się

begin [bygin]

began [bygen]

begun [bygan]

zaczynać

bite [bajt] 

bit [byt] 

bitten [bytn], bit [byt] 

gryźć

blow [bloł]

blew [blu]

blown [blołn]

dmuchać, wiać

break [brejk]

broke [brołk] 

broken [brołken]

łamać

bring [briń]

brought [brot]

brought [brot]

przynosić

build [byld]

built [bylt]

built [bylt]

budować

burn [bern]

burnt [bernt], burned [bernt]

burnt [bernt], burned [bernt]

płonąć, palić się

buy [baj]

bought [bot]

bought [bot]

kupować

catch [kecz]

caught [kot]

caught [kot]

łapać

choose [czułz]

chose [czołz]

chosen [czołzen]

wybierać

come [kam]

came [kejm]

come [kam]

przychodzić, przybywać

cost [kost]

cost [kost]

cost [kost]

kosztować

cut [kat]

cut [kat]

cut [kat]

ciąć

do [du]

did [dyd]

done [dan]

robić

draw [dro]

drew [dru]

drawn [dron]

rysować, ciągnąć

dream [drim]

dreamt [dramt], dreamed [drimd]

dreamt [dramt], dreamed [drimd]

śnić, marzyć

drink [drynk]

drank [drenk]

drunk [drank]

pić

drive [drajw]

drove [drołw]

driven [drywn]

jechać

eat [it]

ate [ejt]

eaten [itn]

jeść

fall [fol]

fell [fel]

fallen [folen]

upadać, przewracać się

feed [fid]

fed [fed]

fed [fed]

karmić

feel [fil]

felt [felt]

felt [felt]

czuć

fight [fajt]

fought [fot]

fought [fot]

walczyć

find [fajnd]

found [faund]

found [faund]

znaleźć

fly [flaj]

flew [flu]

flown [flołn]

lecieć

forget [forget]

forgot [forgot]

forgotten [forgotn]

zapominać

forgive [forgyw]

forgave [forgejw]

forgiven [forgywn]

wybaczać

freeze [friz]

froze [frołz]

frozen [frołzen]

zamarznąć

get [get]

got [got]

got [got], gotten [gotn]

dostać

give [gyw]

gave [gejw]

given [gywn]

dawać

go [goł]

went [łent]

gone [gon]

iść

grow [groł]

grew [gru]

grown [grołn]

rosnąć, uprawiać

hang [hen]

hung [han], hanged [hengd]

hung [han], hanged [hengd]

wieszać

have [hew]

had [hed]

had [hed]

mieć

hear [hir]

heard [herd]

heard [herd]

słyszeć

hide [hajd]

hid [hyd]

hidden [hydn], hid [hyd]

chować

hit [hyt]

hit [hyt]

hit [hyt]

uderzać

hold [hould]

held [held]

held [held]

trzymać

keep [kip]

kept [kept]

kept [kept]

trzymać, zatrzymać

know [noł]

knew [nju]

known [nołn]

wiedzieć, znać

lead [lid]

led [led]

led [led]

prowadzić

learn [lern]

learnt [lernt], learned [lernt]

learnt [lernt], learned [lernt]

uczyć się

leave [liw]

left [left]

left [left]

opuszczać, wyjeżdżać

lend [lend]

lent [lent]

lent [lent]

pożyczać (komuś)

let [let]

let [let]

let [let]

pozwalać

lose [luz]

lost [lost]

lost [lost]

gubić, tracić

make [mejk]

made [mejd]

made [mejd]

produkować

meet [mit]

met [met]

met [met]

spotykać

pay [pej]

paid [pejd]

paid [pejd]

płacić

put [put]

put [put]

put [put]

kłaść

read [rid]

read [red]

read [red]

czytać

ride [rajd]

rode [rołd]

ridden [rydn]

jechać (rowerem)

ring [ryn]

rang [ren]

rung [ran]

dzwonić

run [ran]

ran [ren]

run [ran]

biec

saw [so] 

sawed [sod] 

sawn [son], sawed [sod] 

piłować

say [sej]

said [sed]

said [sed]

mówić

see [si]

saw [so]

seen [sin]

widzieć

sell [sel]

sold [sołld]

sold [sołld]

sprzedawać

send [send]

sent [sent]

sent [sent]

wysyłać

set [set]

set [set]

set [set]

ustawiać

shoot [szułt]

shot [szot]

shot [szot]

strzelać

show [szoł]

showed [szołd]

shown [szołn], showed [szołd]

pokazywać

shut [szat]

shut [szat]

shut [szat]

zamykać

sing [syń]

sang [sen]

sung [san]

śpiewać

sit [syt]

sat [sat]

sat [sat]

siedzieć

sleep [slip]

slept [slept]

slept [slept]

spać

smell [smel] 

smelt [smelt], smelled [smelt]

smelt [smelt], smelled [smelt]

wąchać, pachnieć

speak [spik]

spoke [społk]

spoken [społken]

mówić

stand [stend]

stood [stud]

stood [stud]

stać

steal [stil]

stole [stołl]

stolen [stołln]

kraść

stick [stick] 

stuck [stak] 

stuck [stak]

wetknąć, utknąć

swim [słym]

swam [słem]

swum [słam]

pływać

take [tejk]

took [tuk]

taken [tejken]

brać

teach [ticz]

taught [tot]

taught [tot]

nauczać

tell [tel]

told [tołld]

told [tołld]

opowiadać

think [fynk]

thought [fot]

thought [fot] 

myśleć

throw [froł]

threw [fru]

thrown [frołn]

rzucać

understand [anderstend]

understood [anderstud]

understood [anderstud]

rozumieć

wake [łejk] 

woke [łołk], waked [łejkt] 

woken [łołken], waked [łejkt] 

budzić

wear [łer]

wore [łor

worn [łorn]

nosić (na sobie), ubierać

win [łyn]

won [łan]

won [łan]

wygrywać

write [rajt]

wrote [rołt]

written [rytn]

pisać